Breslau (Wrocław), Polen

Biegły rewident

Aufbaustudium des zwieten Grades- Master's degree
Studienfachrichtung: Finanz- und Rechnungswesen
Unterrichtssprache: PolnischStudium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Wirtschaft und Verwaltung
Studiumsystem: Teilzeitstudium
Fernstudium Fernstudium
 • Beschreibung:

 • pl

Twoja wiedza i umiejętności:

Po zakończeniu tej specjalności Absolwent

 • umie wykonać inwentaryzację aktywów i pasywów
 • potrafi dokonać analizy finansowej przedsiębiorstwa
 • potrafi prowadzić księgi rachunkowe przedsiębiorstwa
 • potrafi dokonać analizy danych makroekonomicznych, interpretuje zjawiska ekonomiczne umie uzasadnić dokonywanie wyborów w ekonomii z punktu widzenia teorii użyteczności interpretuje zachowania uczestników rynku finansowego
 • potrafi ocenić koszty i korzyści wynikające z procesu decyzyjnego rachunkowości zarządczej
 • potrafi przedstawić i zinterpretować wyniki pracy biegłego rewidenta

Dlaczego wybrać tę specjalność?

Absolwent tej specjalności uzyskuje szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów,

dlatego

 • zna zasady, zakres i przedmiot rachunkowości oraz dokumenty finansowe przedsiębiorstwa
 • zna zasady rachunkowości finansowej spółek publicznych oraz jednostek prowadzących działalność na podstawie prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • zna zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
 • rozumie zasady funkcjonowania rynku finansowego i instytucji tego rynku
 • zna zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego
 • zna ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych dla różnych rodzajów przedsiębiorstw i instytucji
 • zna obowiązki informacyjne spółek znajdujących się w publicznym obrocie
 • zna wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów
 • zna czynności rewizji finansowej

Praca dla Ciebie:

 • biegły rewident (po uznaniu egzaminów przez KIBR, które są w toku studiów i zaliczeniu pozostałych egzaminów na Biegłego Rewidenta)
 • specjalista ds. sprawozdawczości finansowej
 • główny księgowy, księgowy
 • doradca inwestycyjny
 • niezależny audytor
 • audytor wewnętrzny
 • specjalista ds. księgowości
 • pracownik działu finansowego
 • analityk finansowy
Webseite www der Universität: www.wsb.pl/wroclaw
Privacy Policy