Land
Bundesland
Stadt
Gruppe der einzelnen Richtungen 
Unterrichtssprache 
Studiumsystem  
Hochschultyp - Polen  
Universitätsstatus  
Lublin, Polen

Kanonisches Recht

Prawo kanoniczne

Längere Studiengänge (Master-Abschluss)
Unterrichtssprache: PolnischStudium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Geisteswissenschaften
Studiumsystem: Vollzeitstudium, Teilzeitstudium
Webseite www der Universität: www.kul.pl/

Studia w zakresie prawa kanonicznego na KUL mają ponad 90-letnią historię. Prowadzone są nieprzerwanie od chwili powstania Uniwersytetu w 1918 roku. Kadrę naukową Instytutu tworzą wybitni profesorowie nauk prawnych, uczeni z Polskiej Akademii Nauk, specjaliści uznani na forum międzynarodowym, posiadający bogate doświadczenie naukowe i dydaktyczne. Instytut zaliczany jest do czołówki światowych ośrodków naukowych w zakresie prawa kanonicznego.

Kierunek prawo kanoniczne posiada akredytację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Europejski System Transferu Punktów (ECTS) oraz oferuje możliwość międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu ERASMUS.

Celem kształcenia na kierunku prawo kanoniczne jest zapoznanie studentów z prawem Kościoła katolickiego. Wprowadzeniem do studiów z prawa kanonicznego są przedmioty teologiczne, filozoficzne i historyczne.

Dalsze studia obejmują przede wszystkim prawo konstytucyjne i administracyjne Kościoła, prawo sakramentalne ze szczególnym uwzględnieniem prawa małżeńskiego, prawo zakonne, kościelne prawo majątkowe oraz prawo publiczne. W programie studiów znajdują się także obowiązkowe zajęcia z kościelnego prawa procesowego (małżeńskiego, kanonizacyjnego, administracyjnego i karnego). Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych, które wybierają według własnych zainteresowań. Należą do nich m.in. wykłady z adwokatury kościelnej czy wolności religijnej państw islamskich.

Studenci ostatniego roku studiów odbywają praktyki w sądach biskupich. Podczas nich mają możliwość czynnego uczestniczenia w procesach kościelnych, np. poprzez sporządzanie protokołu z przesłuchiwania świadków.

Dodatkową możliwością pogłębienia wiedzy są konferencje międzynarodowe i ogólnopolskie oraz wykłady otwarte organizowane przez pracowników i studentów Instytutu.

Privacy Policy